Tilbage til Om klubben

Love og vedtægter

Love og vedtægter for MC Falcon Haderslev 68 .

Godkendt nyt navn på generalforsamlingen 2013.

før Falkene af 1968 & 1978.

§1.NAVN OG HJEMSTED

stk.1 Foreníngens navn er: Mc Falcons Haderslev af 1968

Stk.2 Foreningens hjemsted er: Haderslev kommune.

§2 FORENINGENS FORMÅL.

.Foreningens formål er: Skabe rum for alle motorcykeltyper uanset  alder, fra alle EU lande ,cc. mærke, ny eller veteran ,hvor der videregives af erfaring, oplæring til  unge og nye motorcyklister der ønsker at bruge af andres erfaring og hvor ældre kan hjælpe og lære andre at vedligeholde deres køretøj så at tryghed sikkerhed og ansvarlighed er i højsædet , så at den enkelte tager Mc kulturen til sig som en livsstil , hvor samværet både er træf-festivaler, Åben hus for Haderslev by og Omegns borgere,opstilling til kulturdage. Arrangementer der kan tiltrække turister.Konfirmation, Bryllup og Velgørenhedformål.

§ 3 MEDLEMSKREDS

Stk 1. En  personer som ønsker at blive medlem af klubben, kan indmelde sig, det nye medlem kan efter en tids medlemskab, søge om at komme til at bære vores rygmærke , hvis kemien stemmer i overensstemmelse med stk.3, kan det blive stemt om, at få lov til at bære Rygmærke, her er det flertallet, af de fremmødte på klubaftenen som bestemmer. Aldersgrænse er 18 år.

Stk.2  Som Medlemmer kan optages enhver, som har interessen Motorcykler på en eller anden led, hvad enten det er at køre ture, være bagpå, eller at arrangere i forhold til aktiviteter i forbindelse med events, åben hus, festival eller mc træf.

Stk.3  Støttemedlemmer kan enhver blive, som ønsker at støtte klubben, ingen alders begrænsning og man kan hvis man ønsker det, hjælpe til ved vores arrangementer, støttemedlemmer giver et årlig bidrags kontingent, som bliver fastsat på en generalforsamling. Støttemedlemmer har også et medlemskort. Der skal altid være et støttemedlem med  i bestyrelsen,for at det er en repræsentant for støttemedlemmerne. hvis det er muligheder for det.

Stk. 4 Ved køreture med klubben skal føreren være i besiddelse af førerbevis til motorcykel og bære hjelm.

Stk. 5 for at blive optaget i klubben skal man kunne stå indenfor følgende: at der er fælles  ansvarlighed, et           fællesskab og hvor fordragelighed, tillid, ærlighed og åbenhed er i højsædet og opfattes som en selvfølge hos enhver.

Stk. 6 Generalforsamling sluttes altid med en fælles spisning.

Stk. 7 Formanden  udnævner hvert år til generalforsamlingen. Udvælgelsen forgår med bestyrelsen og i                 samarbejde med alle medlemmer, Årets Falk.

Stk. 8 Klubmærker –emblemer kan bæres af alle medlemmer og købes ved Kasseren, det er valgfrit af bære vores rygmærke.

Stk.  9 Bestyrelsen har retten til at udnævne, et æresmedlem.

Stk.10 Rygepolitik, rygning er ikke tilladt i klubbens lokaler, alt rygning foregår udenfor.

stk.11 Julefrokosten bliver altid afholdt den anden fredag i ulige uger i november kl. 18.00

 

 

§4.KONTINGENT –UDMELDELSE & EKSKLUSION AF MEDLEMMER.

Stk. 1 Medlemskontingent fastsættes for et år af gangen af generalforsamlingen.

Stk. 2 Kontingentet skal betales hver år, i måneden hvor man blev indmeldt.

Stk. 3 Man bliver opkrævet kontingent i den måned, man blev indmeldt.

Stk. 4 Restance er en måned efter sidste forfaldsdato, med mindre at andet aftales med kasseren.

Stk. 5 Udmeldelse foregår skriftlig med begrundelse til formanden eller et bestyrelsesmedlem.

Stk. 6 Eksklusion kan kun ske med bestyrelsen i samarbejde med de der møder op, på en klub aften og

afgørelsen kan indankes for generalforsamlingen.

Stk. 7 ved udmeldelse og begrundelse på anstændigvis, gives der lov til at beholde sine ”mærker og

emblemer”

§5. GENERALFORSAMLINGEN.

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2 Den Ordinær Generalforsamling afholdes hvert år, den først kommende fredag i ulige uger i Oktober måned.

kl 19.00 med efterfølgende mad betales af klubben, drikkelse betaler man selv.

Stk. 3 forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før

generalforsamlingens afholdelse.

Stk. 4 stemmeret på generalforsamlingen, har alle medlemmer stemmeret som har betalt kontingentet. Der kan kun

stemmes ved personlig fremmøde.

 

Stk. 5 Dagsorden for den ordinære generalforsamling.

1. valg af dirigent.

2.bestyrelsen-Formandens beretning.

3.   forelæggelse og godkendelse af årsregnskabet.(evt. forelæggelse af næste års budget

4.   fastsættelse af kontingent.

5.    indkomne forslag.

6.     valg i henhold til §6 stk 2 &3.

7.    valg af bestyrelses suppleanter.

8.   evt. valg /nedsættelse af udvalg.

9.    evt.

stk. 6  Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne

Generalforsamlingens beslutninger indføres i protokol.

Stk. 7  Generalforsamlingen træffer beslutninger ved alm stemmeflertal,jf. dog §9, stk 1.

Stk. 8  Ekstra ordinær generalforsamling kan til enhver tid  indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes

indenfor en måned , når mindst 30% af medlemmer stiller skriftlig  krav herom.

§6 FORENINGENS DAGLIGE LEDELSE.

Stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen som består af 3 til 5 medlemmer som vælges for             2 år

af gangen.

Stk.  2 Formand vælges direkte og 1 bestyrelses medlemmer i de lige år.

Stk.  3 Kassereren vælges direkte og et til to bestyrelsesmedlem vælges på de ulige år.

Stk.  4 Bestyrelsen fordeler selv de andre poster imellem sig.

Stk.  5 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med medlemmers flertal for fremtidens forslag og

ønsker,med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk.  6 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk.  7 bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Stk.  8 Formanden leder bestyrelsen forhandlinger og i dennes forfald, næstformanden.

Stk.  9 Formanden drager omsorg for at der føres protokol over bestyrelse s forhandlinger /beslutninger.

§7 REGNSKAB OG REVISION.

Stk. 1 Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2 Regnskabsåret er fra 1 .oktober til 31.september.

Stk. 3 Regnskabet bliver gennemgået på stor skærmen, ved generalforsamlingen. Alle medlemmer kan få

regnskabet på skrift og alle har ret til at kontrollere bilagene, efter aftale med kasseren eller et andet

bestyrelsemedlem. Der er altid en fra bestyrelsen,som har gennemgået regnskabet,før en

generalforsamling.

§ 8 TEGNINGSREGLER.

Stk. 1 Forening tegnes af Formanden og Kasseren i forening, ved en af disses forfald af Formanden eller

Kasseren i forening med en eller to bestyrelsesmedlemmer.

§9 HÆFTELSE.

Stk.1 Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt, for foreningens pengebeholdning –underskud og

formue, medmindre tilbagebetalings kravet er opstået ved retsstridig handling.

§10 VEDTÆGTS ÆNDRINGER

Stk. 1 Vedtægts ændringer kan vedtages på enhver generalforsamling såfremt at 2/3 stemmer for forslaget.

§11 OPLØSNING

Stk. 1 Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to af hinandens følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være den ordinære.

Stk. 2 evt overskud , formue ,materialer går til følgende formål Frelsen hær.

Koordinator og skriver : Laila Hinrichs                                                                                                                                                      Godkendt på  Generalforsamlingen d. 17.08.2012

GODKENDT PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 09-10-2015 MED RETTELSER

 

 

 

¨